Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Bedrijfsgegevens YOUSLEEP

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - De prijs

Artikel   9 - Conformiteit en garantie

Artikel 10 - Levering en uitvoering

Artikel 11 - Betaling

Artikel 12 - Klachtenregeling

Artikel 13 - Geschillen

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: u kunt binnen 14 dagen de bestelling kosteloos annuleren

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

3. Dag: kalenderdag;

4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die u kunt invullen wanneer u gebruik wil maken van het herroepingsrecht;

6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van YOUSLEEP B.V.


Artikel 2 – Bedrijfsgegevens YOUSLEEP

YOUSLEEP B.V.
Kamerlingh onnesstraat 9
6603 AX Wijchen
024-2034048
info@yousleep.nl
KVK 78640652
BTW NL861479816B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod YOUSLEEP en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen YOUSLEEP en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de consument de inhoud van de algemene voorwaarden inzien op de website van YOUSLEEP.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 Artikel 4 - Het aanbod

 1. De producten van YOUSLEEP zijn nauwkeurig beschreven. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in beschrijvingen of uitingen binden de ondernemer niet.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. YOUSLEEP kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren op beeldscherm exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 4. Voor wat betreft de prijzen, de levering en betaling, geldt het volgende:
  - alle prijzen in de webshop zijn inclusief belastingen en verzendkosten;
  - na betaling via de webshop is de koopovereenkomst tot stand gekomen;
  - op aankoop van onze producten is het herroepingsrecht van toepassing;
  - Betaling van bestellingen is enkel digitaal mogelijk. Aflevering van bestelde producten geschiedt met inzet van derden;
  -
  Na verstrijken van de bedenktijd is de koopovereenkomst onherroepelijk;

 Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt YOUSLEEP onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door YOUSLEEP is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. YOUSLEEP treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. YOUSLEEP treft passende veiligheidsmaatregelen voor veilige betalingen.
 4. YOUSLEEP stelt alles in het werk om alle benodigde en relevante informatie op een toegankelijke wijze aan de consumenten aan te bieden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van onze producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan YOUSLEEP bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door YOUSLEEP verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan YOUSLEEP. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het herroepingsformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan YOUSLEEP heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen enkel de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de YOUSLEEP dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door YOUSLEEP niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 Artikel 8 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van YOUSLEEP - producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is YOUSLEEP niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. YOUSLEEP staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door YOUSLEEP verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen 2 weken na levering aan YOUSLEEP schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De retourgarantie van 101 nachten geldt niet indien:
  - De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  -
  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. YOUSLEEP zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal YOUSLEEP geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal YOULEEP het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij YOUSLEEP tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan YOUSLEEP bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 11 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct bij bestelling te worden voldaan.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan YOUSLEEP te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft YOUSLEEP behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. YOUSLEEP beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij YOUSLEEP, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij YOUSLEEP ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door YOUSLEEP binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van YOUSLEEP niet op, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door YOUSLEEP zal DEZE naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 13 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen YOUSLEEP en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.


Zwitserse kwaliteit

Het Yousleep matras is een Zwitsers product, geproduceerd van Zwitserse grondstoffen en volgens de strenge Zwitserse kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen staan wereldwijd garant voor hoge kwaliteitswaarde.

Nederlandse prijs

Yousleep biedt de beste prijs! Dat is mogelijk door efficiënte werkprocessen, het doen van verstandige investeringen, de reële prijsstelling en een bedrijfsfilosofie die kiest voor ‘enthousiaste klanten’ boven 'maximale winst'.